Government of Maharashtra Satyameva Jayate

banner

  • banner-image
  • banner-image
  • banner-image
  • banner-image
  • banner-image

Smaple line of sentecnce text Smaple line of sentecnce textSmaple line of sentecnce text हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो लाईन-३ प्रकल्पा करिता मौजे वाकड, ता. मुळशी जि. पुणे येथील भूमी संपादन , पुनर्वसन करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ व सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९७ नुसारच्या (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम ,२०१८ अन्वये कलम११(१) खालील अधिसूचना पीएमआरडीए कडून पेठ क्र. ३० वाल्हेकरवाडी, चिंचवड येथील ३१ व्यापारी गाळ्याचे ई-लिलाव अधिक माहिती व सहभागी होणेसाठी https://eauction.gov.in या संकेतस्थळास भेट द्या. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ६८ (२) अनुसार प्रारूप नगर रचना योजना मांजरी खुर्द-कोलवडी क्र. ११ ही योजना साठी प्राथमिक / अंतिम न.र. यो. तयार करण्यापूर्वी सर्व संबंधितांना सुनावणी देणे करीता दि. १४/११/२०२२ ते दि. १८/११/२०२२ व दि. २८/११/२०२२ पर्यंतचा कालावधी निश्चित केलेला आहे. Construction of 357 residential quarters along with Welfare Complex, Mess- Barrack, Multipurpose Hall & 10 retail shops at CTS No. 1446,1447 &1448, Aundh, Pune411007 including all allied works शासन परिपत्रक क्र.एलक्यूएन-०१/२०१७ प्र.क्र.१२/अ-२ दिनांक २५/०१/२०१७ अन्वये खाजगी जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने घेणेबाबत नोटीस हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो लाईन-३ प्रकल्पा करिता मौजे वाकड, ता.मुळशी येथील भूमी संपादन , पुनर्वसन करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ व सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९७ नुसारच्या (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम ,२०१८ अन्वये कलम ११(१) खालील अधिसूचना. PMRDA to conduct e-Auction of 12 Commercial plots at prime locations. Details available on https://eauction.gov.in हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी मौजे- वाकड ता. मुळशी जि. पुणे येथील खाजगी वाटाघाटीने जमीन खरेदी करणेबाबत जाहीर प्रकटन हिंजवडी ते शिवाजीनगर पुणे मेट्रो लाईन-३ प्रकल्पा करिता मौजे भांबुर्डा, ता. पुणे शहर, जि. पुणे येथील भूमी संपादन , पुनर्वसन करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ व सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९७ नुसारच्या (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम ,२०१८ अन्वये कलम ११(१) खालील अधिसूचना हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो लाईन-३ प्रकल्पा करिता मौजे भांबुर्डा, ता. पुणे शहर, जि. पुणे येथील भूमी संपादन , पुनर्वसन करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ व सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९७ नुसारच्या (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम ,२०१८ अन्वये कलम ११(१) खालील अधिसूचना हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो लाईन-३ प्रकल्पा करिता स.न.१, मौजे बाणेर, ता.हवेली येथील भूमी संपादन, पुनर्वसन करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ व सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९७ नुसारच्या (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम ,२०१८ अन्वये कलम ११(१) खालील अधिसूचना. हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो लाईन-३ प्रकल्पा करिता मौजे हिंजवडी, माण ता.मुळशी व मौजे बाणेर ता. हवेली येथील भूमी संपादन , पुनर्वसन करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ व सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९७ नुसारच्या (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम ,२०१८ अन्वये कलम ११(१) खालील अधिसूचना. हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो लाईन-३ प्रकल्पा करिता मौजे हिंजवडी, माण ता.मुळशी येथील भूमी संपादन , पुनर्वसन करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ व सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९७ नुसारच्या (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम ,२०१८ अन्वये कलम ११(१) खालील अधिसूचना. भूमी संपादन, पुनर्वसन वपुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेच हक्क अधिनियम, २०१३ कलम २१ (२ ते ५) व २२(१) अन्वये नोटीस. भूमी संपादन, पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याच्या आणि पारदर्शकतेच हक्क अधिनियम, २०१३ व सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९७ नुसारच्या (महाराष्ट्र सुधारणा)अधिनियम २०१८ अन्वये कलम १९ पोट-कलम (१) अन्वये घोषणपत्र हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो लाईन-३ प्रकल्पा करिता मौजे भांबुर्डा, ता. पुणे शहर जि. पुणे येथील भूमी संपादन , पुनर्वसन करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ व सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९७ नुसारच्या (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम ,२०१८ अन्वये कलम ११(१) खालील अधिसूचना हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो लाईन-३ प्रकल्पा करिता मौजे भांबुर्डा ता.पुणे शहर, जि. पुणे व मौजे- बाणेर, बालेवाडी ता. हवेली येथील भूमी संपादन , पुनर्वसन करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ व सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९७ नुसारच्या (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम ,२०१८ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी मौजे- बाणेर, बालेवाडी ता. हवेली व मौजे-म्हाळुंगे ता. मुळशी येथील खाजगी वाटाघाटीने जमीन खरेदी करणेबाबत जाहीर प्रकटन. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातील हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पासाठी मौजे वाकड तालुका मुळशी ,जिल्हा पुणे करिता खाजगी जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदीने घेणेबाबत नोटीस. हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो लाईन-३ प्रकल्पा करिता मौजे महाळुंगे व हिंजवडी ता.मुळशी येथील भूमी संपादन , पुनर्वसन करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ व सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९७ नुसारच्या (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम ,२०१८ अन्वये कलम ११(१) खालील अधिसूचना हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पासाठी मौजे बाणेर व बालेवाडी, ता. हवेली, जि. पुणे करिता खाजगी जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने घेणेबाबत नोटीस

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामध्ये आपले स्वागत आहे

प्रीमियम इंटरनेशनल इन्व्हेस्टमेंट डेस्टिनेशन - अल्ट्रा मॉडर्न अँड फ्युचरिस्टिक

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) या भागाच्या शाश्वत विकासाकडे अभूतपूर्व दृष्टीकोन ठेवला आहे. संघटित प्रगती आणि सर्व भागधारकांपर्यंत डिजिटल माहितीच्या प्रवेशावर ठाम विश्वास असून, पीएमआरडीए अत्यंत उच्च रोजीरोटी निर्देशांकासह जगण्याचे आणि व्यवसाय करण्याचे भविष्य तयार करण्यास तयार आहे. एकविसाव्या शतकात आम्ही शहरीकरणाच्या सर्व जागतिक कथांबद्दल भव्य लिहिणार आहोत.

देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांच्या फायद्याचे गुंतवणूकीचे ठिकाण म्हणून पुणे महानगर प्रदेश राष्ट्रीय व जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी ग्रोथ इंजिन म्हणून विकसित होत आहे.

मा. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे, पीएमआरडीएची स्थापना ही शासन कार्यात एक नमुना बदल आहे, जी अत्याधुनिक पायाभूत सुविधांच्या स्थितीसह वेगवान आणि सावधपणे रचना केलेल्या नागरीकरणाला दिशा देते.

अधिक वाचा
मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र
श्री. एकनाथ शिंदे

श्री. एकनाथ शिंदे

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र

माननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र सरकार प्राधिकरणाचे अध्यक्ष असून ही पीएमआरडीएची सर्वोच्च धोरणनिर्मिती संस्था आहे. अधिक वाचा

महानगर आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राहुल रंजन महिवाल  (भा.प्र.से.)

राहुल रंजन महिवाल (भा.प्र.से.)

महानगर आयुक्त

महानगर आयुक्त हे महाराष्ट्र शासनाने नियुक्त केलेले आहेत. ते पीएमआरडीएचे कार्यालय प्रमुख आहेत. अधिक वाचा

नवीन काय आहे?

शीर्षक : महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 कलम 72 मधील तरतुदीप्रमाणे, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण पुणे, होळकरवाडी नगर रचना योजना क्र.5 ला अंतिम स्वरुप देणे कामी सुनावणी करीता दिनांक 21 ते 25 व 28 ते 30 नोव्हेंबर 2022 रोजी निश्चित केलेल्या आहेत, तरी संबंधीत भूखंडधारकांनी नियोजीत दिनांकास व वेळेस लवाद नगर रचना योजना पु.म.प्र.वि.प्रा. नविन प्रशासकीय इमारत, आकुर्डी, पुणे यांचे कार्यालयात उपस्थीत रहावे.

तारीख : १८-११-२०२२


शीर्षक : पीएमआरडीए कडून पेठ क्र. ३० वाल्हेकरवाडी, चिंचवड येथील ३१ व्यापारी गाळ्याचे ई-लिलाव अधिक माहिती व सहभागी होणेसाठी https://eauction.gov.in या संकेतस्थळास भेट द्या.

तारीख : १५-११-२०२२


शीर्षक : प्राधिकरण कार्यलयाकरिता विविध कार्यक्रमाकरिता फोटो व व्हीडीओ शूटिंग बाबत दर पत्रके सादर करण्याकरिता

तारीख : १४-११-२०२२


शीर्षक : महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ६८ (२) अनुसार प्रारूप नगर रचना योजना मांजरी खुर्द-कोलवडी क्र. ११ ही योजना साठी प्राथमिक / अंतिम न.र. यो. तयार करण्यापूर्वी सर्व संबंधितांना सुनावणी देणे करीता दि. १४/११/२०२२ ते दि. १८/११/२०२२ व दि. २८/११/२०२२ पर्यंतचा कालावधी निश्चित केलेला आहे.

तारीख : ११-११-२०२२


शीर्षक : प्राधिकरण कार्यलयाकरिता विविध कार्यक्रमाकरिता फोटो व व्हीडीओ शूटिंग बाबत दर पत्रके सादर करण्याकरिता

तारीख : ०२-११-२०२२


शीर्षक : प्राधिकरण कार्यालयाच्या सियाज वाहनाकरीता इन्शुरन्स पोलिसी करीता दरपत्रके मागविण्याबाबत

तारीख : ०७-१०-२०२२


शीर्षक : प्रिंटरचे टोनर- कार्टेज रिफीलींगसाठी दरपत्रके सादर करण्याबाबत

तारीख : ०१-०९-२०२२


शीर्षक : संगणक व त्या अनुषंगिक साहित्य खरेदी करण्याकरिता एजन्सीची नेमणूक करण्याबाबत

तारीख : २९-०८-२०२२


शीर्षक : जमीन व मालमत्ता विभागाकरीता जमीन मिळकतीचे व्यवस्थापन संगणकीय प्रणाली तयार करण्याबाबत

तारीख : २६-०८-२०२२


शीर्षक : लेखन सामग्री दरपत्रके मागविण्याबाबत

तारीख : १०-०८-२०२२


शीर्षक : कार्यालयीन कामकाजा करीता आवश्यक सर्व प्रकारच्या फाईल्स,पेपर रीप, लेखन सामुग्री चे दरपत्रक मागवण्याबाबत

तारीख : १०-०८-२०२२


शीर्षक : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण संस्थेची माहितीपट (Documentary) निर्मिती करणेसाठी एजन्सी नियुक्त करणेबाबत

तारीख : ०८-०७-२०२२


शीर्षक : LAN कनेक्शन करण्याकरिता

तारीख : ०६-०७-२०२२


शीर्षक : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण पुणे, औताडे-हांडेवाडी नगर रचना योजना क्र.3 ला अंतिम स्वरुप देणे कामी सुनावणी

तारीख : ०४-०६-२०२२


शीर्षक : सेवानिवृत्त अधिकारी यांच्या दिनांक २४/०५/२०२२ व २५/०५/२०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या मुलाखतीमध्ये निवड झालेल्या अधिका-यांची यादी

तारीख : २७-०५-२०२२


शीर्षक : महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ कलम ७२ मधील तरतुदीप्रमाणे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण पुणे वडाचीवाडी नगर रचना योजना क्र. २

तारीख : १७-०३-२०२२


शीर्षक : प्राधिकरण कार्यालयातील विभाग निहाय जनमाहिती अधिकारी / प्रथम अपिलीय अधिकारी

तारीख : ०६-१२-२०२१


शीर्षक : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे कार्यालयाचे सुधारित वकील धोरण

तारीख : ०२-०४-२०२१


शीर्षक : विद्यापीठ उड्डाणपूल वाहतूक कोंडी अहवाल

तारीख : २०-०२-२०२०


शीर्षक : पुण्यात बांधकाम

तारीख : ०१-०९-२०२०


शीर्षक : पीएमआरडीएच्या २९ हजार घरांना मंजुरी

तारीख : १०-०८-२०१८


निविदा सूचना

शीर्षक : Construction of FireStation Building And Residential Quarters at Gat No 80-p, Village - Kasaramboli, Tal-Mulshi, Dist-Pune

अखेरची तारीख : 19-12-2022 ५:०० दु.


शीर्षक : Construction of Culverts in Mahalunge Man TP Scheme No.1.

अखेरची तारीख : 28-11-2022 ५:३० दु.


नकाशे
banner Image banner Image