Government of Maharashtra Satyameva Jayate

अधिसूचना

या तारखेपासून
या तारखेपर्यंत
विभाग
कीवर्ड शोध
S.N.TitleDateDepartmentDownload
1 पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातील हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पासाठी मौजे वाकड तालुका मुळशी ,जिल्हा पुणे करिता खाजगी जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदीने घेणेबाबत नोटीस. 01-07-2021 Engineering-2 Notice [size:534KB]
2 हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो लाईन-३ प्रकल्पा करिता मौजे महाळुंगे व हिंजवडी ता.मुळशी येथील भूमी संपादन , पुनर्वसन करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ व सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९७ नुसारच्या (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम ,२०१८ अन्वये कलम ११(१) खालील अधिसूचना 28-06-2021 Engineering-2 Notification [size:170KB]
3 हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पासाठी मौजे बाणेर व बालेवाडी, ता. हवेली, जि. पुणे करिता खाजगी जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने घेणेबाबत नोटीस 23-06-2021 Engineering-2 notice-BANER [size:1049KB]
notice-BALEWADI [size:1110KB]
4 PMRDA to conduct e-Auction of 10 amenity space plots at prime locations. 12-03-2021 Land and Estate Lat-Long [size:443KB]