Government of Maharashtra Satyameva Jayate

What's New

From Date
To Date
Keyword Search
S.N. Title Date Download
1 पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण प्राधिकरण कार्यालयात करार पध्दतीने सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याची नेमणूक करावयाची आहे. त्याकरिता पात्र सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. 28-04-2022 जाहिरात[size:1485KB]
2 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ कलम ७२ मधील तरतुदीप्रमाणे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण पुणे वडाचीवाडी नगर रचना योजना क्र. २ 17-03-2022 जाहीर सुचना[size:4564KB]
3 प्राधिकरण कार्यालयातील विभाग निहाय जनमाहिती अधिकारी / प्रथम अपिलीय अधिकारी 06-12-2021 माहिती अधिकारी-अपिलीय अधिकारी[size:1722KB]
4 पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे कार्यालयाचे सुधारित वकील धोरण 02-04-2021 सुधारित वकील धोरण-२०२०[size:3662KB]
5 University Flyover Traffic Congestion Report 20-02-2020
6 construction in pune 01-09-2020
7 PMRDA approves 29,000 houses 10-08-2018