Government of Maharashtra Satyameva Jayate

नवीन काय आहे?

या तारखेपासून
या तारखेपर्यंत
कीवर्ड शोध
S.N. Title Date Download
1 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 कलम 72 मधील तरतुदीप्रमाणे, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण पुणे, होळकरवाडी नगर रचना योजना क्र.5 ला अंतिम स्वरुप देणे कामी सुनावणी करीता दिनांक 21 ते 25 व 28 ते 30 नोव्हेंबर 2022 रोजी निश्चित केलेल्या आहेत, तरी संबंधीत भूखंडधारकांनी नियोजीत दिनांकास व वेळेस लवाद नगर रचना योजना पु.म.प्र.वि.प्रा. नविन प्रशासकीय इमारत, आकुर्डी, पुणे यांचे कार्यालयात उपस्थीत रहावे. 18-11-2022 होळकरवाडी नरयो क्र.5 जाहीर सूचना[size:1245KB]
2 PMRDA to conduct e-Auction of 31 convenience shop at Sector 30 (Walhekarwadi, chinchawad). Details available on https://eauction.gov.in 15-11-2022 माहिती पुस्तक[size:2478KB]
3 प्राधिकरण कार्यलयाकरिता विविध कार्यक्रमाकरिता फोटो व व्हीडीओ शूटिंग बाबत दर पत्रके सादर करण्याकरिता 14-11-2022 प्राधिकरण कार्यलयाकरिता विविध कार्यक्रमाकरिता फोटो व व्हीडीओ शूटिंग बाबत दर पत्रके सादर करण्याकरिता[size:2868KB]
4 महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ६८ (२) अनुसार प्रारूप नगर रचना योजना मांजरी खुर्द-कोलवडी क्र. ११ ही योजना साठी प्राथमिक / अंतिम न.र. यो. तयार करण्यापूर्वी सर्व संबंधितांना सुनावणी देणे करीता दि. १४/११/२०२२ ते दि. १८/११/२०२२ व दि. २८/११/२०२२ पर्यंतचा कालावधी निश्चित केलेला आहे. 11-11-2022 Notice[size:215KB]
5 प्राधिकरण कार्यलयाकरिता विविध कार्यक्रमाकरिता फोटो व व्हीडीओ शूटिंग बाबत दर पत्रके सादर करण्याकरिता 02-11-2022 प्राधिकरण कार्यलयाकरिता विविध कार्यक्रमाकरिता फोटो व व्हीडीओ शूटिंग बाबत दर पत्रके सादर करण्याकरिता[size:2505KB]
6 प्राधिकरण कार्यालयाच्या सियाज वाहनाकरीता इन्शुरन्स पोलिसी करीता दरपत्रके मागविण्याबाबत 07-10-2022 प्राधिकरण कार्यालयाच्या सियाज वाहनाकरीता इन्शुरन्स पोलिसी करीता दरपत्रके मागविण्याबाबत [size:184KB]
7 प्रिंटरचे टोनर- कार्टेज रिफीलींगसाठी दरपत्रके सादर करण्याबाबत 01-09-2022 प्रिंटरचे टोनर- कार्टेज रिफीलींगसाठी दरपत्रके सादर करण्याबाबत[size:2089KB]
8 संगणक व त्या अनुषंगिक साहित्य खरेदी करण्याकरिता एजन्सीची नेमणूक करण्याबाबत 29-08-2022 संगणक व त्या अनुषंगिक साहित्य खरेदी करण्याकरिता एजन्सीची नेमणूक करण्याबाबत [size:434KB]
9 जमीन व मालमत्ता विभागाकरीता जमीन मिळकतीचे व्यवस्थापन संगणकीय प्रणाली तयार करण्याबाबत 26-08-2022 जमीन व मालमत्ता विभागाकरीता जमीन मिळकतीचे व्यवस्थापन संगणकीय प्रणाली तयार करण्याबाबत[size:236KB]
10 लेखन सामग्री दरपत्रके मागविण्याबाबत 10-08-2022 लेखन सामग्री दरपत्रके मागविण्याबाबत[size:2554KB]
11 कार्यालयीन कामकाजा करीता आवश्यक सर्व प्रकारच्या फाईल्स,पेपर रीप, लेखन सामुग्री चे दरपत्रक मागवण्याबाबत 10-08-2022 पेपर रीप दरपत्रके मागवण्याबाबत[size:1911KB]
सर्व प्रकारच्या फाईल्स, दरपत्रके मागविणे बाबत.[size:2175KB]
12 पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण संस्थेची माहितीपट (Documentary) निर्मिती करणेसाठी एजन्सी नियुक्त करणेबाबत 08-07-2022
13 Local Network Connectivity 06-07-2022 LAN कनेक्शन करण्याकरिता [size:865KB]
14 पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण पुणे, औताडे-हांडेवाडी नगर रचना योजना क्र.3 ला अंतिम स्वरुप देणे कामी सुनावणी 04-06-2022 जाहीर सूचना यादी[size:773KB]
15 सेवानिवृत्त अधिकारी यांच्या दिनांक २४/०५/२०२२ व २५/०५/२०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या मुलाखतीमध्ये निवड झालेल्या अधिका-यांची यादी 27-05-2022 निवड यादी[size:37KB]
16 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ कलम ७२ मधील तरतुदीप्रमाणे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण पुणे वडाचीवाडी नगर रचना योजना क्र. २ 17-03-2022 जाहीर सुचना[size:4564KB]
17 प्राधिकरण कार्यालयातील विभाग निहाय जनमाहिती अधिकारी / प्रथम अपिलीय अधिकारी 06-12-2021 माहिती अधिकारी-अपिलीय अधिकारी[size:1722KB]
18 पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे कार्यालयाचे सुधारित वकील धोरण 02-04-2021 सुधारित वकील धोरण-२०२०[size:3662KB]
19 University Flyover Traffic Congestion Report 20-02-2020
20 construction in pune 01-09-2020
21 PMRDA approves 29,000 houses 10-08-2018