Sr No Tender ID Date of Publishing Last date of bid submission Bid Opening Date Action
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे कार्यालयासाठी दि. ०१/०८/२०१९ ते ३१/०७/२०२० या कालावधीसाठी आवश्खयक लेखन सामग्री खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत. १९/०७/२०१९ ३०/०७/२०१९ वेळ ०५:३० PM ३१/०७/२०१९ वेळ ११:३० AM Tender DTP
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे कार्यालयासाठी दि. ०१/०८/२०१९ ते ३१/०७/२०२० या कालावधीसाठी आवश्खयक क्षेरॉक्स रिम A4 (A4-७५, ८० GSM) व लिगल (F/S -७०,७५,८० GSM) व इतर पेपर खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत. १७/०७/२०१९ २९/०७/२०१९ वेळ ०५:३० PM ३०/०७/२०१९ वेळ ११:३० AM Tender DTP
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे कार्यालयासाठी दि. ०१/०८/२०१९ ते ३१/०७/२०२० या कालावधीसाठी आवश्खयक सर्व प्रकारच्या फाईल्स खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत. १६/०७/२०१९ २६/०७/२०१९ वेळ ०५:३० PM २९/०७/२०१९ वेळ ११:३० AM Tender DTP
[04 For FY 2019-2020][2019_PMRDA_457715_1]. 08-Jul-2019 15-Jul-2019 17-Jul-2019 Tender Notice
Tender DTP
[03 For FY 2019-2020][2019_PMRDA_456862_1]. 02-Jul-2019 15-Jul-2019 16-Jul-2019 Tender Notice
Tender DTP
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे कार्यालयासाठी दि. ०१/०८/२०१९ ते ३१/०७/२०२० या कालावधीसाठी आवश्यक संगणक सामग्री, टोनर, टोनर रिफिलिंग व तदनुषंगिक साहित्य खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत. ०८/०७/२०१९ २०/०७/२०१९ वेळ १७:३० २२/०७/२०१९ वेळ ११:३० Tender DTP
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे कार्यालयासाठी दि. ०१/०८/२०१९ ते ३१/०७/२०२० या कालावधीसाठी आवश्यक झेरॉक्स रिम (A4 - 70 GSM) खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत. ०४/०७/२०१९ १७/०७/२०१९ वेळ १७:३० १८/०७/२०१९ वेळ ११:३० Tender DTP
[02 for FY 2019-2020][2019_PMRDA_451316_1] 20-June-2019 01-July-2019 03-July-2019 Tender Notice
Tender DTP
[31 for 2018-19][2018_PMRDA_364702_1] 22-Oct-2018 13-Nov-2018 14-Nov-2018 Download
[5 for 2018-19][2018_PMRDA_346306_1] 27-Aug-2018 17-Sep-2018 18-Sep-2018 Download
[22 for 2018-19][2018_PMRDA_344614_1] 22-Aug-2018 21-Sep-2018 24-Sep-2018 Download
[PMRDA/41/2017-18 Retender][2018_PMRDA_335671_1] 24-Jul-2018 06-Aug-2018 07-Aug-2018 Download
[17 for 2018-19][2018_PMRDA_334421_1] 19-Jul-2018 13-Aug-2018 16-Aug-2018 Download
[09 for 2018-19][2018_PMRDA_332533_1] 13-Jul-2018 09-Aug-2018 10-Aug-2018 Download
[6 for 2018-19][2018_PMRDA_332233_1] 13-Jul-2018 07-Aug-2018 08-Aug-2018 Download
[13 for 2018-19][2018_PMRDA_328848_1] 02-Jul-2018 26-Jul-2018 27-Jul-2018 Download
[14 for 2018-19][2018_PMRDA_328594_1] 30-Jun-2018 30-July-2018 01-Aug-2018 Download
[PMRDA / 11 for 2018-19][2018_PMRDA_328044_1] 27-Jun-2018 23-July-2018 24-July-2018 Download
 

NOTE : Detailed tenders are available on mahatenders.gov.in

Top